แนวปฏิบัติกรณีบุคลากรเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเห็นว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะเพิ่มความรุนแรงและเกิดการระบาดในวงกว้างได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พนักงานป้องกันและสังเกตอาการตัวเอง หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลการตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด ประกาศแนวปฏิบัติกรณีบุคลากรเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง (ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค. 65)

ประกาศแนวปฏิบัติกรณีบุคลากรเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง (ประกาศ ณ วันที่ 26 ส.ค. 65)

สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับเดิม โดยสรุป ดังนี้ ประกาศฯ เดิมที่กำหนดให้บุคลากรที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ต้องแจ้งผลผ่าน MFU.START และรอการนัดหมายการเข้าตรวจยืนยัน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปลี่ยนแปลงเป็น ไม่กำหนดให้ต้องดำเนินการแจ้งผล ดังกล่าวผ่าน MFU.START โดยสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือสถานที่ให้การรักษาอื่น แล้วแต่กรณี ประกาศฯ เดิมที่กำหนดให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่แพทย์มีความเห็นต้องกักตัวตามจำนวนวันที่แพทย์ ลงความเห็น เปลี่ยนแปลงเป็น บุคลากรที่สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ต้องเข้าพบแพทย์ โดยสามารถปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยได้ แต่ต้อง เฝ้าระวังการติดเชื้อ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก 

1 2 3 14