การทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

  • ดำเนินการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกลุ่มอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก ก่อนเปิดการใช้งาน
  • พื้นที่ที่ใช้งานประจำวันเช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสำนักงาน และห้องประชุมต่างๆ จะมีการทำความสะอาดพื้นที่ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ส่วนบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งเช่น ราวทางเดิน ปุ่มและพื้นที่ในลิฟท์ จะมีการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • จัดทำแผงกั้นเคาน์เตอร์ให้บริการ กั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก
  • ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าอาคารเรียนและอาคารต่างๆ
  • จัดจุดทิ้งขยะประจำอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย
  • จัดกล่องใส่สบู่ล้างมือในห้องน้ำทุกอาคาร
  • ดำเนินการให้พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฉีดวัคซีนให้ครบโดส โดยจะมีการติดเครื่องหมาย Vaccinated ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน