รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 22/10/2564

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
1,831,389

หายแล้ว
1,710,447

รักษาอยู่ใน รพ.
102,317

เสียชีวิต
18,625

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.

ประกาศ / คำสั่งจังหวัดเชียงราย

14/10/2021 ประกาศ ฉบับที่ 74 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านจำหน่ายสินค้า ปลีก/ส่ง โรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีพนักงงานจำนวนมาก
14/10/2021 ประกาศ ฉบับที่ 73 เรื่อง กำหนดสถานที่แยกกัตัวในวชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ (เพิ่มเติม)
14/10/2021 คำสั่งที่ 75/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
14/10/2021 คำสั่งที่ 74/2564 เรื่อง ยกเลิกจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ บ้านปูแกง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
14/10/2021 คำสั่งที่ 73/2564 เรื่อง เรื่อง ยกเลิกจุดตรวจนความมั่นคงตามแนวชายแดน
04/10/2021 ประกาศ ฉบับที่ 72 เรื่อง กำหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ (เพิ่มเติม)
04/10/2021 ประกาศ ฉบับที่ 71 เรื่อง กำหนดให้บริษัท เคเอส กรุ๊ป เรสซิเดนซ์ จำกัด เป็นสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) และมอบหมายหน่วยงานจัดตั้งกองอำนวยการร่วม ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่กักตัว ของจังหวัดเชียงราย
22/09/2021 คำสั่งที่ 72/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
22/09/2021 ประกาศ ฉบับที่ 70 เรื่อง กำหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ (เพิ่มเติม)
01/09/2021 คำสั่งที่ 71/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

25/06/2021 คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี เรื่อง การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
16/05/2021 ข้อกำหนดออกตามความใน ม.9 แห่ง พ.ร.ก.ฯ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23)
14/04/2020 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ กรณีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
23/03/2020 แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17/03/2020 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
17/03/2020 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร
17/03/2020 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19