Dashboard

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ของประเทศไทย
ข้อมูลล่าสุด : 21/6/2565

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
4,502,542

หายแล้ว
4,451,569

รักษาอยู่ใน รพ.
20,467

เสียชีวิต
30,506

ข่าวสาร COVID-19