MFU.START

[How to start MFU campus life with safety] เริ่มต้นเทอมใหม่ กับระบบ MFU.START ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตและเรียนในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยแบบ New Normal

นักศึกษา มฟล. ทุกคนจะต้องมี MFU.START ไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เช็คอิน-เช็คเอาท์เมื่อเข้าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ หรือ Public area และยังมีฟีเจอร์อีกเพียบเพื่อเพิ่มความสะดวกในด้านต่าง ๆ

Guidebook