แนวปฏิบัติกรณีบุคลากรเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเห็นว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะเพิ่มความรุนแรงและเกิดการระบาดในวงกว้างได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พนักงานป้องกันและสังเกตอาการตัวเอง หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลการตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศแนวปฏิบัติกรณีบุคลากรเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง (ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค. 65)