ประกาศแนวปฏิบัติกรณีบุคลากรเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง (ประกาศ ณ วันที่ 26 ส.ค. 65)

สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับเดิม โดยสรุป ดังนี้

  1. ประกาศฯ เดิมที่กำหนดให้บุคลากรที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ต้องแจ้งผลผ่าน MFU.START และรอการนัดหมายการเข้าตรวจยืนยัน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปลี่ยนแปลงเป็น ไม่กำหนดให้ต้องดำเนินการแจ้งผล ดังกล่าวผ่าน MFU.START โดยสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือสถานที่ให้การรักษาอื่น แล้วแต่กรณี
  2. ประกาศฯ เดิมที่กำหนดให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่แพทย์มีความเห็นต้องกักตัวตามจำนวนวันที่แพทย์ ลงความเห็น เปลี่ยนแปลงเป็น บุคลากรที่สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ต้องเข้าพบแพทย์ โดยสามารถปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยได้ แต่ต้อง เฝ้าระวังการติดเชื้อ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก