Dashboard

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ของประเทศไทย
ข้อมูลล่าสุด : 25/5/2565

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
4,424,750

หายแล้ว
4,347,638

รักษาอยู่ใน รพ.
47,268

เสียชีวิต
29,844

ข่าวสาร COVID-19