มฟล. แจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit :ATK) ให้กับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี เพื่อคัดกรองก่อนเข้าเรียนเทอม 2/2564

มฟล. แจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit :ATK) ให้กับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี เพื่อคัดกรองก่อนเข้าเรียนเทอม 2/2564 โดยใช้ผลการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าชั้นเรียนวันแรก และส่งผลการตรวจทาง MFU.START
📌แจก 3 วันเท่านั้น : 14, 17-18 มกราคม 2565
📌รับได้ 3 จุด : โถงอาคารเรียนรวม C1, อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 และ อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 (M-Square)
📌เวลา 09.00 – 16.00 น.