MFU VDO : MFU START How to start MFU campus life with safety [English Subtitle]

[How to start MFU campus life with safety]
เริ่มต้นเทอมใหม่ กับระบบ MFU.START ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตและเรียนในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยแบบ New normal
นักศึกษา มฟล. ทุกคนจะต้องมี MFU.START ไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เช็คอิน-เช็คเอาท์เมื่อเข้าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ หรือ Public Area ภายในมหาวิทยาลัย และยังมีฟีเจอร์อีกเพียบเพื่อเพิ่มความสะดวกในด้านต่างๆ
.
In this tutorial video, MFU shows you how to use the MFU.START app to help you stay safe and enjoy student and campus life.
.
เพิ่ม MFU.START ไว้ในมือถือได้ที่เว็บไซต์ https://start.mfu.ac.th/