ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและงดการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 63)