ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับนักศึกาาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 63)