ม.แม่ฟ้าหลวง จัดระบบรับมือโควิด-19 The North องศาเหนือ


ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 หลายองค์กร หลายสถาบัน เริ่มมีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้น โดยมีระบบการคัดกรองที่ต่างกันไป
.
อย่างที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่นี่เขามีการจัดระบบการเฝ้าระวังโควิด-19 เพราะว่ามีนักศึกษา และบุคคลากรซึ่งเป็นคนจีนกว่า 200 คน
คัดกรอง ตรวจสอบ ติดตาม คือ 3 ขั้นตอนหลักในการป้องกันโควิด-19
.
สำหรับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานไหนที่สนใจระบบการคัดกรอง ตรวจสอบและติดตามนี้ ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับ