ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง งดการจัดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Examination) ในห้องสอบโดยใช้วิธีการสอบแบบออนไลน์แทน ในการสอบครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. 63)