ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง Covid19 มฟล (สําหรับนักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562) ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค. 63)