ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สําหรับนักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 10 มี.ค. 63)