ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 10 มี.ค. 63)