ประกาศ มฟล. เรื่องแนวปฏิบัติกรณีผู้พักอาศัยในที่พักพนักงานของมหาวิทยาลัยมีผลการตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ที่ 456 (ประกาศ ณ วันที่ 25 เม.ย. 65)