ประกาศ มฟล. เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลการตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย. 65)