ประกาศ มฟล. แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลการตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสเสี่ยงสูง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค. 65)