แนวปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนในกรณีนักศึกษาในชั้นเรียนติดโควิด-19