ห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดให้บริการห้องสมุด ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ศูนย์บรรณสารฯ ขอความกรุณานักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการการเข้าใช้ห้องสมุดอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดที่นั่งให้ผู้ใช้บริการเว้นระยะห่าง จัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ และมีสบู่เหลวล้างมือในห้องน้ำ บริการชำระค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของห้องสมุดผ่านระบบ QR-Code Payment ให้บริการ Book Delivery จัดส่งตัวเล่มหนังสือให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่ต้องการยืม ทำการอบฆ่าเชื้อหนังสือที่รับคืนด้วยระบบโอโซนก่อนนำขึ้นชั้นให้บริการ มีการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องค้นคว้ากลุ่ม ห้องมัลติมีเดีย และห้องให้บริการอินเทอร์เน็ตและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

แบบคัดกรองผู้ใช้บริการบุคคลภายนอก / COVID-19 Screen Form