แนวทางการจัดการเรียน การสอน

  1. มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Onsite 100% รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการ เพิ่มพูนทักษะสำคัญ (Upskill)
  2. ให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาได้จากระบบบริการการศึกษา
  3. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
  4. นักศึกษาควรได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็มเพื่อเข้าชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม และใช้บริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย กรณียังไม่ได้รับวัคซีน สามารถติดต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรับวัคซีนได้

ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศที่เกี่ยวข้อง